Close
Yoshinori Kondo x Junichi Kojima x Daisuke Saito – Team Japan Marble (2014)
Yoshinori Kondo x Junichi Kojima x Daisuke Saito – Team Japan Marble (2014)
Yoshinori Kondo x Junichi Kojima x Daisuke Saito – Team Japan Marble (2014)
Yoshinori Kondo x Junichi Kojima x Daisuke Saito – Team Japan Marble (2014)
Yoshinori Kondo x Junichi Kojima x Daisuke Saito – Team Japan Marble (2014)

Yoshinori Kondo x Junichi Kojima x Daisuke Saito – Team Japan Marble

Product Description

Exhibited at the 2014 Team Japan show in Shibuya, Tokyo, Japan.

Made in 2014

Go top