Close
Yoshinori Kondo x Daisuke Saito x Akihisa Izumi x Takao Miyake x Taichi Kashimura marble (2014)
Yoshinori Kondo x Daisuke Saito x Akihisa Izumi x Takao Miyake x Taichi Kashimura marble (2014)
Yoshinori Kondo x Daisuke Saito x Akihisa Izumi x Takao Miyake x Taichi Kashimura marble (2014)
Yoshinori Kondo x Daisuke Saito x Akihisa Izumi x Takao Miyake x Taichi Kashimura marble (2014)
Yoshinori Kondo x Daisuke Saito x Akihisa Izumi x Takao Miyake x Taichi Kashimura marble (2014)

Yoshinori Kondo x DISK x Akio x Takao Miyake x Taichi Kashimura – 2.26″ – Marble

Product Description

Made in 2014

Measures 57mm / 2.26″

Signed

Go top